kolarova-ak.cz

AK Kolářová


+420 723 877 996
Menu

obrázek - Mgr. et Ing. Michaela Kolářová
Mgr. Ing. Michaela Kolářová, advokátka

Jako advokátka nabízím v Jindřichově Hradci a jeho okolí advokátní služby a poradenství v oblasti zejména práva insolvenčního, dále práva rodinného, občanského, pracovního a trestního.
Poradenství v oblasti insolvenčního práva, vč. sepisu návrhů na povolení oddlužení, poskytuji také v Nové Včelnici a okolí.

Mgr. Ing. Michaela Kolářová, insolvenční správkyně

Vykonávám funkci ustanovené insolvenční správkyně. Máte-li jako dlužníci, věřitelé či zájemci o koupi majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty dlužníků zájem o poskytnutí informací týkajících se mnou vedených insolvenčních řízení, kontaktujte mě prosím na níže uvedených kontaktech.
Poskytované advokátní služby


Insolvenční právo

Poradenství v oblasti insolvenčního práva, sepis insolvenčních návrhů pro právnické osoby, sepis insolvenčních návrhů pro fyzické osoby - návrhy na povolení oddlužení, sepis přihlášek pohledávek věřitelů, zastupování v incidenčních sporech.


Rodinné právo

Úprava poměrů k dětem a otázek výživného, návrhy na rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů.


Občanské právo

Majetkové a závazkové vztahy. Sepis a revize smluv – smlouvy darovací, kupní, směnné, nájemní, vypořádání spoluvlastnictví, věcná břemena. Služby advokátní úschovy. Vymáhání pohledávek. Právní zastoupení před soudy, správními orgány a v dědickém řízení. Konverze dokumentů.


Pracovní právo

Poradenství v oblasti pracovního práva, právní zastoupení zaměstnanců a zaměstnavatelů, vymáhání pracovněprávních nároků.


Trestní právo

Obhajoba a právní zastoupení v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění škody a nemajetkové újmy. Právní zastoupení v přestupkovém řízení.Kontakt

Mgr. Ing. Michaela Kolářová
advokátka a insolvenční správkyně,

Kmentova 89/II, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.č.: + 420 723 877 996

E-mail: kolarova@kolarova-ak.cz

Ev. č. ČAK: 15949

IČO: 03533573

ID datové schránky advokátky: 6y4uc2f

ID datové schránky insolvenční správkyně: 3n2zv4a

Najdete nás zde